Naudotojo aptarimas:Audronaša

Straipsnis iš Rodovid LT.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Hello !
I contribute on Rodovid FR, and I think that you should correct some things :
(Automatinis vertimas : ) Aš prisidedu prie "Rodovid FR", ir manau, kad turėtumėte taisyti kai kuriuos dalykus :

These persons should be linked to their father :
Šie asmenys turėtų būti susieti su savo tėvu :
Vincentas Vambutas (Vambutų, † 1734)
Jokūbas Vambutas (Vambutų, ?)
Pranas Vambutas (Vambutų, ?)
Teodoras Vambutas (Vambutų, ?)
Petras Povilas Vambutas (Vambutų, gim. 1 liepos 1800 † 1867)
Dementijus Vambutas (Vambutų, gim. 24 sausio 1765)
Vincentas Vambutas (Vambutų, gim. 22 sausio 1769)
Jokūbas Vambutas (Vambutų, gim. 8 liepos 1785)
Inguna Kruminis (Kruminis, ?)
Aksel Ribenis (Ribenis, ?)
..... Braman (Braman, ?)
..... Braman (Braman, ?)
Ludvig Braman (Braman, gim. 1925)


These records for couples should include the second person :
Šiuose porų įrašuose turėtų būti antras asmuo :
Šeima:263690
Jokūbas Vambutavičius Vambutas (Vambutų, ?)

Šeima: Motiejus Vambutas
Marijona Bogdanaitė (Vambutų, ?)

Šeima: Vincentas Vambutas + Ona .....
Ona ..... (Vambutų, gim. 1770)

Šeima: Jokūbas Vambutas + Marijona Rubeževičiūtė
Marijona Rubeževičiūtė (Rubeževičių, ?)

Šeima: Jokūbas Vambutas + Marcijona Baranauskaitė
Marcijona Baranauskaitė (Baranauskų, ?)

Šeima: Adomas Jokūbas Vambutas + Marcijona Burneikaitė
Marcijona Burneikaitė (Burneikų, gim. 1828)

Šeima: Vladislovas Jonas Vambutas + Marcijanna .....
Marcijanna ..... (Vambutų, gim. 1879 † 19 vasario 1907)

Šeima: Dominik Braman + Tekla .....
Tekla ..... (Braman, ?)

Šeima: Biruta Ruta Braman + Valter Kruminis
Valter Kruminis (Kruminis, ?)

Šeima: Inguna Kruminis + Ugis Ribenis
Ugis Ribenis (Ribenis, ?)These records are duplicates (in each case, only one should be kept) :
Šie įrašai yra pasikartojantys (kiekvienu atveju tik vienas turi būti saugomas) :
Asmuo:1072412
Marijona Vaitkevičiūtė (Vaitkevičių, ?)

Asmuo:1072413
Konstancija Volochavičiūtė (Volochavičių, ?)

Asmuo:1072421
Jokūbas Vambutas (Vambutų, ?)

Asmuo:1072417]]
Vincentas Vambutas (Vambutų, † 1734)

Asmuo:1072414
Pranas Vambutas (Vambutų, ?)

Asmuo:1072415
Teodoras Vambutas (Vambutų, ?)


Šeima:263692
Šeima:263697
Šeima:263703

Šeima:263707
Šeima:263710
Šeima:263811

Šeima:263708
Šeima:263858

Šeima:263812
Šeima:263813
Šeima:263814

Šeima:263859
Šeima:263872

Šeima:263860
Šeima:263862
Šeima: Antanas Vambutas + Marijona Vaitkevičiūtė

Šeima:263873
Šeima:263881

Šeima: Petras Povilas Vambutas
Šeima: Petras Povilas Vambutas + Marija Gregorauskaitė

Šeima: Jurgis Vambutas
Šeima: Jurgis Vambutas + Teresė Nagurskaitė

Šeima: Emily Vambut
Šeima: Emily Vambut + Ludvig Braman

You can delete the duplicates, or you can re-use them for other people, after changing the names.
Galite ištrinti dublikatus arba juos iš naujo naudoti kitiems žmonėms, pakeitus pavadinimus.

The last name of a married woman should be written in the box "Other last names".
Vedybinės moters pavardė turi būti užrašyta laukelyje "Kitos pavardės".

The box "Lineage" is used to give the same last name (and the same color in trees) to people whose last name has known variations, like Vambut or Vambūte.
Dėžutė "Giminė" naudojama tam pačiam vardui (ir ta pačia spalva medžiuose) suteikti žmonėms, kurių pavardė turi žinomų variantų, pavyzdžiui, Vambut arba Vambūte.
Dn Gov (a) 05:00, 2017 rugpjūčio 20 (EEST)


Thank you, That you are. I would not cope with it myself as beginner.
Audronaša (a) 14:03, 2017 rugpjūčio 20 (EEST)


No problem. Don't forget to indicate man / woman :
Jokiu problemu. Nepamirškite nurodyti vyro / moters :
Motiejus Juozas Vambutas (Vambutų, gim. 21 vasario 1829)
Ugis Ribenis (Ribenis, ?)
Tekla ..... (Braman, ?)
..... Wambutt (Vambutų, ?)
Barbara Breiner (Wambutt) (Breiner, gim. 8 liepos 1953)
Deborah Lucas (Žukauskų, gim. 1956)
Paul A.Lucas (Žukauskų, gim. 1961)
Juliane Wambutt (Vambutų, gim. 26 gruodžio 1980)
Dn Gov (d) 03:00, 2017 rugpjūčio 21 (EEST)


One person is uknown man or woman ..... Wambutt Asmuo:1073328

1. The question: in Lithuanian translation there isn't the possibility to write marriage years There two points: Vedybų skaičius = what means "number of mariages" and another point related with marriage "Vaikų skaičius" - what means "Number of child"

Is it possible to correct this?

2. A mistake is: Pridėtį žmogų - correct is Pridėti žmogų - simple "i". It means add person Is there available to correct it?
Thank you. Audronaša (a) 10:25, 2017 rugpjūčio 21 (EEST)


In cases like ..... Wambutt, use "nežinoma".
Jei tarsi ..... Wambutt, naudokite "nežinoma".
  • 1: The dates of marriages are written in the records for couples (see their tag "Įvykiai"). (In Rodovid LT, only the events "santuoka" and "ištuoka" have been translated.) The events of the marriages are automatically shown in the records of both spouses.
Santuokos datos yra parašytos poros įrašuose (žr. Žymą "Įvykiai"). ("Rodovid LT" versijoje buvo išversti tik įvykiai "santuoka" ir "ištuoka".) Santuokos įvykiai automatiškai rodomi abiejų sutuoktinių įrašuose.
In the records for persons, you can use "vedybų skaičius" and "vaikų skaičius" to indicate how many times the person has been married and how many children the person has had.
Asmenų įrašuose galite naudoti "vedybų skaičius" ir "vaikų skaičius", norėdami parodyti, kiek kartų žmogus buvo susituokęs ir kiek vaikų jis turėjo.
  • 2: I asked the developper of Rodovid Yaroslav Boychuk "Baya".
Aš paklausiau Rodovido kūrėjo Jaroslavo Boychuko "Baya".
  • 3: It is not compulsory to write in the box "Kitos pavardės" the name of a woman after marriage. You can choose to do it or not.
Dėžėje "Kitos pavardės" neprivaloma rašyti moters pavadinimo po santuokos. Galite pasirinkti tai padaryti ar ne.
  • 4: As you can see for example on this page, some other users have written in the box "Giminė" a special form of the last name (like "Šlikų" for Šlikas, or Gaidžiai for Gaidys). I cannot tell if they are right.
(For women, it is usually the last name of their paternal family in that box.)
Kaip matote, pavyzdžiui šiame puslapyje, kai kurie kiti vartotojai parašė specialioje pavardės formoje "Giminė" (pvz., "Šlikų" vietoj "Šlikas", arba "Gaidžiai" vietoj "Gaidys"). Aš negaliu pasakyti, ar jie teisūs.
(Moterims tai dėžutėje "Giminė" paprastai yra jų tėvelinės šeimos pavardė).
  • 5: On records, pages (for last names or places) that have not yet been created are written as red links. If you want, you can click on these links to create the pages. A page for a last name will indicate all persons having that name.
Įrašuose, puslapiai (pavardėms ar vietoms), kurie dar nėra sukurti, yra parašyti kaip raudoni saitai. Jei norite, galite spustelėti šias nuorodas, kad sukurtumėte puslapius. Šeimos vardo puslapis nurodo visus asmenis, turinčius tokį pavadinimą.
  • 6: On talk pages, you can automatically add your name and the date by ending your message with four tildes :
~~~~
(or look at the top of the edition frame and click on the second button from the right).
Pokalbių puslapiuose galite automatiškai pridėti savo vardą ir datą, baigiant pranešimą keturiais tildais:
~~~~
(arba pažiūrėkite į redagavimo rėmelio viršūnę ir spustelėkite antrą mygtuką iš dešinės).
Dn Gov (d) 05:00, 2017 rugpjūčio 22 (EEST)


One detail : if you have not indicated man / woman for a person, in the trees the name will be preceded by the greek letter Ψ.
Viena detalė: jei nenurodėte vyrui / moteriai žmogaus, medeliuose pavadinimas bus rodomas po graikų raidės Ψ.
Sorry if my explanations for marriage dates were insufficient (I had not seen that I had received an e-mail). In my personal genealogy application, these dates must be entered in the records for couples (as on Rodovid).
Atsiprašome, jei mano paaiškinimai dėl santuokos datų buvo nepakankami (aš nepastebėjau, kad gavau el. laišką). Mano asmeninėje genealogijos paraiškoje šios datos turi būti įrašytos porų įrašuose (kaip ir Rodovid).
About the automatic translation : is it good on your side or does it make you laugh?
Apie automatinį vertimą: ar tai gerai tavo pusėje, ar tai priverčia jus juoktis?
Dn Gov (d) 05:00, 2017 rugpjūčio 24 (EEST)


[taisyti] Giminė:Vambutų

Hello, Could you say how to find mistakes?


What is wrong with row 48. There is *  ?

Audronaša (a) 12:12, 2017 rugpjūčio 28 (EEST)


I had not seen that you had asked a question on your own talk page. One way to find mistakes is to look at the titles of the pages recently created :
In these lists, if you notice twice the same title, or a "Šeima" record with only one name, it may be a mistake. Or, for the third list, a title beginning with the letter Ψ.
(I don't know what is row 48.)
Dn Gov (d) 21:00, 2017 rugsėjo 5 (EEST)


I always don't know where to click to write or to answer
_______________________________________________________________
2017-09-06 I have: http://lt.rodovid.org/wk/Gimin%C4%97:Vambut%C5%B3 this time 46th row - it is written * - why, what it means?
♂ Jokūbas Vambutavičius Vambutas
♂ Jonas Vambutas

  • ♂ Jonas Vambutavičius Vambutas

Audronaša (a) 09:23, 2017 rugsėjo 6 (EEST)


It simply indicates persons whose parents are not registered on Rodovid. Dn Gov (d) 01:00, 2017 rugsėjo 7 (EEST)
Asmeniniai įrankiai